O Fundacji

Fundacja ZWOLNIJ działa od listopada 2014 roku. Powstała, aby przede wszystkim nieść pomoc osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych oraz ich rodzinom. Są to osoby doświadczone przez los, które potrzebują naszej pomocy w trudnej drodze powrotu do zdrowia, w zaadoptowaniu się w nowej rzeczywistości życia i zaakceptowaniu swojego nowego położenia, nowych obowiązków i wyzwań.

Nazwa naszej Fundacji ma szczególny związek bezpieczeństwem w ruchu drogowym, otóż od lat najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest przekroczenie prędkości. Dlatego ZWOLNIJ!

Fundacja ZWOLNIJ przy współpracy z osobami i instytucjami, którym nie jest obojętna trudna sytuacja innych, wspiera tych, którym często po wypadku towarzyszy poczucie bezradności, zrezygnowania i osamotnienia. Fundacja ZWOLNIJ i osoby ją tworzące znajdują związek pomiędzy działaniem, a umiejętnością akceptacji przeznaczenia, dlatego jednym z celów Fundacji ZWOLNIJ jest podjęcie takich działań, które pomogą osobom poszkodowanym pogodzić się z tym co przyniósł im los i jak najszybciej powrócić do pełnej sprawności fizycznej oraz psychicznej.

Ponadto Fundacja ZWOLNIJ edukuje w zakresie praw jakie przysługują osobom poszkodowanym praz propaguje zachowania i działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co niewątpliwie wpływa na zmniejszenie się ilości zagrożeń i wypadków drogowych wskutek których poszkodowani zostają uczestnicy ruchu drogowego.

Rozwój cywilizacyjny i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niestety wygenerowało konieczność zmian w organizacji ruchu drogowego, zmian technologicznych oraz zmian naszego zachowania w ruchu drogowym na takie, które będzie zmniejszać zanieczyszczenie powietrza, co ma szczególne znaczenie w dużych miastach. Fundacja ZWOLNIJ propaguje zachowania oraz ekologiczne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w ruchu drogowym.

Dalszym celem Fundacji ZWOLNIJ jest pomoc na rzecz osób i rodzin osób poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie i innych zdarzeń́ losowych, a także wskutek tzw. błędów lekarskich oraz naruszenia praw pacjenta.